This site works better with javascript enabled.

Algemene Voorwaarden

Geldigheid van onze voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en op alle overeenkomsten, hoe ook genaamd, gedaan aan of afgesloten met derden. Inkoopvoorwaarden door derden gehanteerd en met name inkoopvoorwaarden met bepalingen, welke met de onderhavige voorwaarden in strijd zijn, zijn niet bindend; steeds prevaleren onze voorwaarden.

Aanbiedingen

Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, en gebaseerd op eventuele door degene aan wie wordt geoffreerd of door derden in verband met de offerte verstrekte tekeningen en gegevens. Gegevens vermeld in door de aanbieder gehanteerde drukwerken zijn niet bindend. De verantwoordelijkheid voor de juiste toepassing van het geoffreerde en de geschiktheid van het geoffreerde voor de door degene aan wie wordt geoffreerd gewenste toepassing berust bij deze laatste.

Overeenkomsten

Overeenkomsten, hoe ook genaamd, en aanvullingen daarop worden eerst door schriftelijke bevestiging onzerzijds bindend, en wel voor zover en op de wijze waarop de acceptatie plaats had. Acceptatie als hier bedoeld kan uitsluitend plaats hebben, hetzij door de directie, hetzij door één onzer personeelsleden die hiertoe procuratie heeft.

Prijzen

Wij zijn - ook in geval van nabestellingen - steeds gerechtigd om de prijzen te berekenen, geldend op de dag van aflevering. Wij behouden ons het recht voor: bij overeenkomsten met een natuurlijk persoon, niet handeld in de uitoefening van een beroep of bedrijf, binnen een termijn van drie maanden na het sluiten van de overeenkomst de door overheidsmaatregelen opgelegde prijsverhogingen integraal door te berekenen en daarna alle prijsstijgingen volledig door te berekenen; bij overeenkomsten met een rechtspersoon of persoon handeld in de uitoefening van beroep of bedrijf, alle prijsstijgingen volledig door te berekenen.

Levering, levertijd en deellevering

Levering geschiedt tenzij anders overeengekomen, bij binnenlandse leveringen franco plaats van bestemming en bij buitenlandse leveringen franco plaats van uitvoer, met een toeslag voor orders lager dan € 450,- exclusief de verschuldigde omzetbelasting, steeds als bij offerte verkoper is gerechtigd de extra kosten verbonden aan het opvolgen van de speciale instructies koper, bijvoorbeeld "verzending per expresse of per bijzonder transport" aan de koper in rekening te brengen. 

Levertijden zijn indicatief en worden nimmer gegarandeerd. Niet tijdige levering: geeft de koper zijnde een natuurlijk persoon, niet handeld in de uitoefening van beroep of bedrijf slechts recht op schadevergoeding en/of ontbinding, indien aan de in de wet gestelde eisen voldaan is; handeld in de uitoefening van beroep of bedrijf geen recht op schadevergoeding en/of ontbinding van de overeenkomst. 

Wij behouden ons het recht voor de order in gedeelten uit te leveren. De koper is verplicht de op de deellevering betrekking hebbende facturen volgens onze betalingsvoorwaarden te voldoen.

Verlengd eigendomsvoorbehoud

De geleverde goederen blijven ons eigendom totdat de goederen verschuldigd is, met inbegrip van rente en kosten, heeft voldaan. Het risico van het gekochte gaat bij levering over op koper. Koper is zolang de volledige betaling niet plaats had niet bevoegd over de goederen te beschikken, hoe ook genaamd, of ze in gebruik af te staan aan derden. Koper is op eerste verzoek gehouden de goederen terug te geven, en ons ter zake alle medewerking te verlenen teneinde onze rechten te deze uit te oefenen. 

Verpakking

Verpakking is, tenzij anders overeengekomen, in de koopprijs begrepen. De wijze van de verpakking wordt door ons bepaald. Verpakking wordt niet teruggenomen. Door de koper gewenste extra verpakking wordt afzonderlijk in rekening gebracht. Voor de levering van kabelhaspels worden afzonderlijke overeenkomsten gemaakt.

Transport en transportschade

De wijze van transport wordt door ons bepaald. Wenst de koper anders dan worden extra kosten in rekening gebracht. Indien de verpakking of goederen bij aankomst beschadigd blijken te zijn, dien de koper procesverbaal door de expediteur te laten opmaken, alvorens de goederen in ontvangst te nemen en het procesverbaal binnen tweemaal vierentwintig uur aan ons te zenden.

Reclames

Reclames worden door ons alleen aanvaard, indien zij viertien dagen na levering in ons bezit zijn.

Terugzending

Terugzending van de gekochte goederen mag slechts geschieden na van ons verkregen schriftelijke toestemming en vindt plaats voor rekening en risico van de koper.

Betaling

Betaling dient, tenzij anders overeengekomen, uitsluitend rechtstreeks aan ons te geschieden binnen dertig dagen na factuurdatum zonder enige korting of compensatie. Indien en voorzover betaling niet binnen dertig dagen na factuur heeft plaats gehad, is de koper over het openstaande gedeelte van het factuurbedrag vanaf vervaldatum een rente verschuldigd, berekend naar 2% per maand of een gedeelte daarvan, terwijl alsdan tevens alle door ons te maken gerechtelijke of buitengerechtelijke incassokosten voor rekening van de koper kunnen worden gebracht. De buitengerechtelijke incassokosten worden gesteld op 15% van de factuurwaarde met een minimum van € 75,- per factuur. Wij behouden ons het recht voor onder rembours te leveren. 

Aan ons onbekende afnemers wordt in elk geval onder rembours geleverd, tenzij tijdige referenties worden opgegeven waaruit een solide financiële positie blijkt. Indien het aan een koper verleende krediet naar ons oordeel te hoog wordt, kan betaling worden verlangd alvorens nieuwe opdrachten of deelleveringen worden uitgevoerd.

Garantie

Op door ons geleverde goederen verlenen wij garantie zoveel, voor zover en zolang als wij die van onze toeleveranciers hebben kunnen bedingen, met dien verstande dat wij, indien en voor zover de geleverde goederen materiaal- of fabricagefouten vertonen, slechts gehouden zijn tot, naar onze keuze, hetzij de gratis vervanging, hetzij de gratis reparatie van de goederen of onderdelen daarvan. Wij behouden in deze gevallen het recht om de goederen of de onderdelen in hun geheel terug koper te ontvangen. Onze garantie geldt niet voor gebreken of defecten ontstaan tengevolgevan geweld van buitenaf, slecht onderhoud, overbelasting, natuurlijke slijtage en andere buiten onze controle liggende oorzaken. Geringe in handel gebruikelijke en/of technische onvermijdelijke afwijkingen in kleur, materiaalstructuur of finish vallen niet onder de garantie en verplichten ons niet tot enige vergoeding en geven de koper niet het recht om te weigeren.

Aansprakelijkheid / overmacht

  1. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid, ingeval wij door overmacht of door omstandigheden, die de normale gang van zaken in ons bedrijf belemmeren - bijvoorbeeld niet - of niet tijdige levering door onze leveranciers, gebrek aan arbeidskrachten, staking of afsluiting van personeel, enz. - tijdelijk of blijvend verhinderd zijn de overeenkomst na te komen, onverschillig of de bedoelde omstandigheden al dan niet voorzienbaar waren ten tijde van het sluiten der overeenkomst. In geval van overmacht of de hiervoor omschreven omstandigheden kunnen wij de uitvoering der overeenkomst opschorten, totdat de overmacht of bedoelde omstandigheden hebben opgehouden te bestaan, dan wel de overeenkomst voor zover die nog niet is uitgevoerd, zonder enige rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te annuleren.
  2. Bij overeenkomsten met natuurlijke personen, niet handeld in de uitoefening van beroep of bedrijf, gaat onze aansprakelijkheid onverminderd het in het derde lid gestelde, nimmer verder dan de aansprakelijkheid volgens de wet. Bij overeenkomsten gesloten met een rechtspersoon of persoon handeld in de uitoefening van beroep of bedrijf, gaat onze aansprakelijkheid, onverminderd het in het derde lid gestelde, nimmer verder dan het bedrag van de order.
  3. In alle gevallen wordt door ons gevolgschade uitgesloten, behoudens in geval er sprake is van opzet of grove schuld onzerzijds en dan tot het in het tweede gesteld maximum. Voor persoonsschade ten gevolge van een gebrek in het product zijn wij slechts aansprakelijk voor zover wij van dit product producent of EU-importeur zijn en voor zover deze aansprakelijkheid uit de wet voortvloeit.
  4. Indien wij ondanks de uitsluiting van onze aansprakelijkheid als in dit artikel geregeld door derden worden aangesproken in enig verband met (de uitvoering van) deze overeenkomst zal de opdrachtgever / koper ons volledig vrijwaren, met inbegrip van alle voor ons uit zodanige aansprakelijkstelling voortvloeiende kosten. 

Gebreken in nakoming

Indien de koper niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting uit de overeenkomst voortvloeiend, alsmede ingeval van faillissement, surcéance van betaling of liquidatie van het bedrijf, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en hebben wij recht zonder enige ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst, de uitvoering van alle met de koper afgesloten overeenkomsten op te schorten of deze geheel of ten dele te ontbinden, zonder dat wij tot enige schadevergoeding gehouden zijn. Bij ontbinding der overeenkomst zullen wij eigendom terug te nemen, onverminderd ons recht op schadevergoeding. De koepr doet afstand van het recht zijnerzijds ontbinding op grond van titel 5, afdeling 5 van boek 6 BW of in hun werking vergelijkbare artikelen te vorderen.

Geschillen

  1. Overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door Nederlands recht, met uitsluiting van ieder internationaal kooprecht.
  2. Alle geschillen waartoe overeenkomsten met de koper aanleiding geven, zullen: in geval van een geschil als vorenbedoeld met een rechtspersoon handeld in de uitvoering van een beroep of bedrijf, exclusief worden beslist door de bevoegde burgelijke rechter in het Arrondissement wederpartij te dagvaarden voor de volgens de wet bevoegde rechter; in geval van een geschil als vorenbedoeld met een wederpartij natuurlijk persoon, niet handeld in de uitoefening van beroep of bedrijf, worden beslecht door de volgens de wet bevoegde rechter.


Gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissement Rechtbank te Utrecht, 22 december 1992 onder nummer 495-91.

© 2021 HK Electric B.V.. All rights reserved.